سهامداران

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

sandoq_logo.jpg.xhtml (1) (1)

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند​

شرکت سرمایه گذاری تدبیر
فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری سامان
فرهنگیان