شرکت حمل و نقل ریلی رجا

پروژه طراحی و بازسازی تعداد ۱5 دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی رجا

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و بازسازی تعداد 15 دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی رجا را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و بازسازی شده و در سال 1400 تعداد 5 واگن مسافری تحویل و مورد بهره برداری شرکت ریلی رجا قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :۱۵ دستگاه

نوع واگن : مسافری

تاریخ تحویل :

AZAD1276