پروژه حمل و نقل ریلی رجا

پروژه طراحی و بازسازی تعداد ۱۰ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی رجا

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و بازسازی تعداد ۱۰ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی رجا را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و بازسازی شده و در سال ….. تحویل و مورد بهره برداری شرکت ریلی رجا قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :10 دستگاه

نوع واگن : مسافری

تاریخ تحویل :1400