پروژه واگن سازی تهران

پروژه طراحی و تولید تعداد ۱۷۳ دستگاه شاسی و بدنه واگن مترو و تحویل به شرکت واگن سازی تهران

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۱۷۳ دستگاه شاسی و بدنه واگن مترو شرکت واگن سازی تهران را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و تولید شده و در سال ۱۴۰۰ تحویل شرکت واگن سازی تهران قرار گرفته و آماده بهره برداری می باشد.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :173 دستگاه

نوع واگن :واگن مترو

تاریخ تحویل :1400