پروژه شرکت سبا

پروژه طراحی و بازسازی تعداد ۳ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی ریل ترابر سبا

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و بازسازی تعداد ۳ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته شرکت حمل و نقل ریلی سبا را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و بازسازی شده و در سال ….. تحویل و مورد بهره برداری شرکت ریل ترابر سبا قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :3 دستگاه

نوع واگن : مسافری

تاریخ تحویل :1400