پروژه واگن مسافری رجا

پروژه طراحی و تولید تعداد۵۰ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری و تحویل به شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد۵۰ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و تولید شده و در سال ۱۳87 تحویل و مورد بهره برداری شرکت رجاء قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1385

تعداد دستگاه :50 دستگاه

نوع واگن :مسافری

تاریخ تحویل :1387