پروژه حمل و نقل ریلی رجا

پروژه طراحی و تولید تعداد ۸۹ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری و تحویل به شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۸۹ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء را در دستور کار قرار داده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و در فرآیند تولید قرار گرفته است.  تا کنون تعداد ۴۰ دستگاه از این واگن ها تحویل و مورد بهره برداری شرکت رجاء قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :89 دستگاه

نوع واگن :لوکس مسافری

تاریخ تحویل :1400

1429363343074_amin khosroshahi (19 of 21)
فارسی