پروژه راه آهن حمل و نقل

پروژه طراحی و تولید تعداد۲۴ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری و تحویل به شرکت راه آهن حمل و نقل

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد۲۴ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری شرکت راه آهن حمل و نقل را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و تولید شده و در سال 1395 تحویل و مورد بهره برداری شرکت راه آهن حمل و نقل قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1391

تعداد دستگاه :24 دستگاه

نوع واگن : لوکس مسافری

تاریخ تحویل :1395