پروژه حمل و نقل ریلی جوپار

پروژه طراحی و بازسازی تعداد ۸۴ دستگاه واگن مسافری ۶ تخته شرکت حمل و نقل ریلی جوپار

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و بازسازی تعداد ۸۴ دستگاه واگن مسافری ۶ تخته شرکت حمل و نقل ریلی جوپار را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و بازسازی شده و در سال ….. تحویل و مورد بهره برداری شرکت جوپار قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :84 دستگاه

نوع واگن : مسافری

تاریخ تحویل :1400

IMG_0030 (2) (1)