پروژه قطار شهری اصفهان

پروژه تامین تعداد ۳۰ رام  قطار مترو و تحویل به سازمان قطار شهری اصفهان

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی از شرکت دالیان چین اقدام به طراحی و تولید بدنه ی متروی اصفهان نموده است. . این پروژه توسط گروه صنعتی پلور سبز و دالیان چین طراحی و در پست تولید می باشد. تاکنون ۷رام ازاین قطارها آماده ی تحویل و بهره برداری سازمان قطار شهری اصفهان قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :30 دستگاه

نوع واگن : مترو

تاریخ تحویل :1400