پروژه راه آهن شرقی بنیاد

پروژه طراحی و تولید تعداد ۳۶ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری و تحویل به شرکت راه آهن شرقی بنیاد

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۳۶ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری شرکت راه آهن شرقی بنیاد را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و تولید شده و در سال 1398 تحویل و مورد بهره برداری شرکت بن ریل قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1391

تعداد دستگاه :36 دستگاه

نوع واگن :لوکس مسافری

تاریخ تحویل :1398