پروژه حمل و نقل ریلی بینا

پروژه طراحی و بازسازی تعداد ۷ دستگاه واگن مسافری ۶ تخته شرکت حمل و نقل ریلی بینا

 

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و بازسازی تعداد ۷ دستگاه واگن مسافری ۶ تخته شرکت حمل و نقل ریلی بینا را اجرایی نموده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و بازسازی شده و در سال ….. تحویل و مورد بهره برداری شرکت ریلی بینا قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :7 دستگاه

نوع واگن : مسافری

تاریخ تحویل :1400