پروژه طراحی و تولید تعداد۲۴ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری و تحویل به شرکت راه آهن حمل و نقل