اعضای هیئت مدیره

آقای محمدرضا آشناور

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره


آقای عمار قارونی

رئیس هیات مدیره


آقای سید محسن عبودزاده

عضو هیات مدیره


آقای میرشمس خاوری لنگرودی

عضو هیات مدیره