اعضای هیئت مدیره

آقای علیرضا شیخ طاهری

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره


آقای پرویز عالیوند

رئیس هیات مدیره


آقای عمار قارونی

عضو هیات مدیره


آقای سید محسن عبودزاده

عضو هیات مدیره


آقای محسن حسین کاشی

عضو هیات مدیره