گروه صنعتی پلور سبز منتخب چهارمین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت، معدن و اقتصاد