نشست صمیمی مدیرعامل راه‌آهن با گروه صنعتی پلور سبز