مراسم رونمایی از واگنهای باری تولید شده در کارخانه گروه صنعتی پلور سبز