مراسم تحویل آخرین واگنهای لبه بلند به شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران