مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بازدید از کارخانجات صنایع آموزشی