رونمایی از یکصد ویکمین واگن باری تولید شده در گروه صنعتی پلور سبز