تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیر عامل گروه صنعتی پلور سبز