تقدیر از بانوان گروه صنعتی پلور سبز در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)