تشکیل قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم در صندوق ذخیره فرهنگیان