بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت آروین تبریز از کارخانجات گروه صنعتی پلورسبز