بازدید فرماندار شهرستان زرند و هیات عالی مدیران شرکتهای گل گهر و گهر ترابرسیرجان از کارخانه گروه صنعتی پلور سبز