بازدید آقای رجبی مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از کارخانه