انعقاد قرارداد 50 دستگاه واگن باری فله بر با شرکت راه آهن حمل و نقل