انعقاد قرارداد 100 دستگاه واگن لبه بلند باری با شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا