امضای قرارداد انتقال تکنولوژی و ساخت بوژی واگن باری بین شرکتهای گروه صنعتی پلور سبز و EC Engineering لهستان